Kancelaria udziela pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa karnego dotyczących w szczególności:

  1. reprezentowania klientów i pomocy prawnej w prowadzonych przeciwko nim przez prokuraturę i policję postępowaniach;
  2. reprezentowania przed sądem karnym osób pokrzywdzonych przestępstwem, występujących jako oskarżyciele posiłkowi (także w zakresie zgłaszanych przez te osoby roszczeń o odszkodowanie);
  3. reprezentowania przed prokuraturą i sądem karnym osób, którym przedstawiony został zarzut popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia;
  4. sporządzania wszelkich pism procesowych i innych pism wymaganych w toku postępowania karnego (m.in. środków zaskarżenia orzeczeń sądowych – apelacji, zażaleń).